Tunnelbana i Göteborg

0

Trafiknämnden i Göteborg har uppe till förslag att se över möjligheterna för en tunnelbana i staden. Det är Miljöpartiets Henrik Munck (ordförande i Trafiknämnden i Göteborgs stad) som menar att en sådan lösning skulle skapa bättre kvalitet i kollektivtrafiken och på både lång och kort sikt minska miljöbelastningen i Göteborg. 

Att skapa en kollektivtrafik som är väl fungerande är viktigt för alla städer, och inte minst de större städerna i landet, då det krävs att det är enkelt och bekvämt att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter.

Genom att möjliggöra en enkel kollektivtrafik så skapar man ett nät av mer miljövänlig transport, vilket alla vinner på. Idag är Göteborgs kollektivtrafik inte tillräckligt attraktiv av den enkla anledningen att den är för långsam, enligt Henrik Munck.

Vad som främst är på tapeten är att man önskar hitta en bra lösning för att öka hastigheten för kollektivtrafik från förorterna samt en snabbare kollektivtrafik i Göteborgs centrum.

Miljöpartiet har begärt att en utredning kring snabbare spårtrafik i de mest populära stråken tillsätts och de positiva effekterna av förslaget är många. Förutom att restiden blir kortare rent fysiskt, så blir avstånden rent socialt även de minskade.

För att på bästa sätt kunna sköta trafikplanering är det alltid viktigt att man använder redan existerande infrastruktur. I Göteborg finns detta, vilket innebär att man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan bygga ut redan existerande system. Detta är tänkt att ske genom att man kopplar samman det redan existerande spårvagnsnätet med järnvägen och Västlänken.

Göteborg har stora delar av sitt spårvagnsnät byggt på banvall och detta möjliggör att man kan uppgradera till högre standard. Detta gäller exempelvis Frölundabanan.

Många undrar naturligtvis om stadens spårvagnsnät kommer att finnas kvar, och Henrik Munck svarar jakande på den frågan, åtminstone initialt. Han menar vidare att hela denna satsning fortfarande befinner sig på idéstadiet, vilket gör att inga konkreta svar kan ges på hur man kommer att ställa sig inför hur det kommer att vara utformat när det är klart.

Läs mer

Göteborgsposten

Dagens Industri

Share.

Leave A Reply