Finansiering

Finansiering

För att man ska få hjälp med finansiering brukar man rådas att se till att man har en solid produktplan innan man kontaktar en investerare. Vidare ska man se till att teamet som man planerat ska arbeta med produkten är tillgängliga så att den så att den så kallade kärngruppen är kompetent nog för att kunna utföra uppdraget. De uppstartsföretag som lyckas erhålla finansiering kan snabbare utveckla en produkt eller tjänst som kunderna vill ha. Hur framgångsrik denna produkt eller tjänst blir avgörs av flera olika faktorer så som exempelvis praktiskt genomförande och tidpunkt för lansering.

Man kan med hjälp av olika sajter se till att göra en utlysning genom att presentera sitt projekt så att investerare kan ta del av dina idéer på sajter som är till för att innovatörer och investerare ska kunna mötas. Tvärtemot en vanlig uppfattning vill investerare handplocka kandidater. Den stora volymen uppstartsverksamheter innebär att det finns klart fler idéer och företag än de olika investerarna kan stötta. Därför kan det vara en bra idé att synliggöra sin verksamhet för intresserade.

Större intresse

Det finns ett stort intresse bland stora företag så som exempelvis banker att ta del av nya uppstartsföretag och deras idéer. I många fall anordnas program som finansieras av de stora företagen där uppstartsföretag får hjälp att utveckla sina idéer. Om man antas till programmet ingår mentorer och kontor och lyckas man med att utveckla en produkt eller tjänst som företaget önskar vidareutveckla så har man ett stort företag bakom sig i den nästkommande processen fram till dess att produkten kan ges ut på marknaden.

I dessa program antas ofta ett tiotal innovatörer och blir man antagen så arbetar man uteslutande med att ta fram sådana tjänster eller produkter som passar för det företag som anordnar programmet. Är det exempelvis en bank som anordnar programmet så kan det ha att göra med sådana tjänster som har att göra med sparande eller betaltjänster.

Chalmers

Chalmers Innovation beskriver sig självt som ”öppet för idéer från alla ursprung så länge de är teknikbaserade” och dessa idéer tar man gärna emot från såväl befintlig industri, från näringslivet, från forskare och studenter. Detta innebär att man inte behöver mer anknytning till Chalmers än att idén är teknikbaserad vilket öppnar upp även för exempelvis studenter på LTH att kontakta Chalmers Innovation gällande en idé.

Encubator är en inkubator som samarbetar med Chalmers School of Entrepreneurship och Encubator är alltså kopplad till Chalmers. Målet är att skapa livskraftiga förtag som klarar av konkurrensen som finns idag för denna slags företag.

GU Ventures

GU Ventures (tidigare GU Holding) är ett dotterbolag till Göteborgs universitet som finansierar och utvecklar nya företag som baseras på vad som sker på universitetet. Här handlar det således främst om forskningsresultat och annan särskild kompetens från universitet. Det är de tidigaste stadierna i en affärsidé som GU Ventures tagit hand om alla de 20 år som de varit verksamma inom området.

Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park tillhandahåller kostnadsfri utvärdering och hjälp med sådant som finansiering och utveckling till forskare och andra innovatörer med goda idéer inom det biologiska och medicinska området. Science Park är en företagspark för företag inom life science- området och Sahlgrenska erbjuder lokaler, labb och en aktiv mötesplats. Som inkubator är Sahlgrenska Science Park tidiga på att vara involverade så här kan man räkna med hjälp och tips redan när den idé man har befinner sig i sin linda. Sahlgrenska Science Park arrangerar även Park Annual varje år som är ett seminarie som samlar forskare, innovatörer, entreprenörer, företag, investerare med flera till en slags temadag för intresserade och involverade så att man kan knyta kontakter.

Ta tillvara innovationer

Trots att Sverige är ett litet land så finns det många aktörer som arbetar för att ta tillvara ny företagsamhet och nya idéer. Ofta handlar det om idéer som fokuserar på den internationella marknaden eller så handlar det om idéer som är väldigt specifika och som tagits fram genom något särskilt program som ett särskilt företag står bakom. Bedömare av olika projekt arbetar nära för att kunna välja ut de bästa av de nya idéerna och ofta väljs ett eller några stycken projekt ut som vinnare och då får personen eller personerna bakom detta projekt hjälp med finansiering upp till relativt höga summor. För att kunna delat med egna idéer så måste man göra en ansökan och då det finns så många program och tävlingar som man kan tävla om att få delta i så kan man söka flera samtidigt.

Många är försiktiga med att satsa på innovativa projekt när de befinner sig i den tidiga utvecklingsfasen, vilket gör det än mer viktigt att ha denna slags program och tävlingar då det kan ge större kapital snabbare.